Onze alumnes de 2n de batxillerat es presenten a l’examen del Certificat de nivell superior de català (C2)

Onze alumnes de 2n de batxillerat es presenten a l’examen del Certificat de nivell superior de català (C2)

Onze alumnes de l’escola van fer el dissabte 11 de maig l’examen per a l’obtenció del C2 convocat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un títol oficial amb reconeixement internacional i validesa indefinida. Es basa en el Marc europeu comú de referència per a les llengües i el C2 és el nivell més alt. 

L’examen va constar d’una part de comprensió lectora i expressió escrita, una sobre l’ús de la llengua (gramàtica i vocabulari) i un exercici d’expressió oral, que alguns dels nostres alumnes van fer el dia 18. Al mes de setembre es publicaran els resultats de les proves.