Assessorament i Reconeixement

Informació del servei

El servei d'Assessorament i Reconeixement FP és un servei adreçat a les persones treballadores que volen obtenir un reconeixement acadèmic de la seva experiència laboral. A partir del currículum, l'experiència laboral i/o la projecció acadèmica de futur es procedeix a una primera fase d'assessorament. En una segona fase es procedeix al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits a través de l'experiència laboral. És imprescindible realitzar la fase d'Assessorament per inscriure's a la fase de Reconeixement.

Fase I - Servei d'Assessorament

En què consisteix?

El servei d'assessorament consisteix a identificar i analitzar detalladament de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten. En aquesta fase es realitzen diverses entrevistes per valorar i recomanar les ofertes formatives que millor s'adaptin al perfil dels inscrits. Aquesta fase conclou amb l'elaboració i el lliurament de l'informe d'assessorament personalitzat.

Servei Assessorament
A qui s’adreça el servei?

Aquest servei s’adreça a persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Quin cost té aquest servei?

El preu del servei d’assessorament és de 60€.

L’informe d’assessorament emès en el servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Quin procediment cal seguir?
 1. Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament curs 2023-2024: del 27/10/23 al 30/10/23  a la secretaria del centre.
 2. Publicació de la llista provisional d’admesos: el 30/10/23 al lloc web de cada centre.
 3. Reclamacions a la llista de persones admeses: del 30/10/23 al 03/11/23.
 4. Publicació de la llista definitiva d’admesos: del 06/11/23 al 09/11/23 al lloc web de cada centre.
 5. Inscripció al servei i presentació de documentació: del 09/11/23 al 16/11/23 a la secretaria del centre.
  Les persones admeses hauran de presentar la següent documentació a la secretaria del centre:

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.
  • Pagament del servei: En presentar la documentació.

Full de sol·licitud del Servei d’Assessorament
Full d’inscripció al Servei d’Assessorament
Llista d’admesos al Servei d’Assessorament (23/24)


Calendari del servei d’Assessorament 2023-2024
del 27/10 al 30/10 Sol·licitud del Servei d’Assessorament
30/10 Publicació de la llista provisional d’admesos
del 30/10 Publicació de la llista definitiva d’admesos
del 09/11 al 16/11 Termini d’inscripció al servei i presentació de la documentació.
A partir del mes de novembre s’iniciaran les sessions d’assessorament.
Nota

En cas que no pugueu assistir a les sessions cal que ho comuniqueu amb antelació. L’absència injustificada comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

 Bonificacions i exempcions del preu públic

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Estaran exemptes de pagament les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills, les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%, i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.


En què consisteix?

Un cop obtingut l'informe d'assessorament, es pot sol·licitar el Servei de Reconeixement acadèmic de l'experiència laboral per la qual es validaran determinades "unitats formatives" pertanyents a un determinat cicle formatiu de formació professional.

D'aquesta manera, si es tenen els requeriments d'accés acadèmic, el sol·licitant podrà matricular-se per completar aquests estudis oficials, sense haver de cursar les “unitats formatives” ja reconegudes i així obtenir finalment un dels títols de la FP.

Servei Reconeixement
Aqui s’adreça aquest servei?

Aquest servei s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional. Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.
Quin cost té aquest servei?

El cost del servei de reconeixement és de 18€ per Unitat Formativa.


Full de sol·licitud del Servei de Reconeixement
Full d’inscripció al Servei de Reconeixement
Llista d’admesos al Servei de Reconeixement (22/23)


Calendari del servei de Reconeixement 2023-24
del 04/03/24
al 15/03/24
Període d’admissió de les sol·licituds pel servei de reconeixement.
Lloc: Secretaria del centre.
18/03/24 Publicació de les llistes d’admesos a la pàgina web del centre.
del 18/03/24
fins el 22/03/24
Termini de presentació del full d’inscripció al servei, presentació de la documentació i pagament.
Lloc: Secretaria del centre.
Quantes places s’ofereixen?
Cicles Formatius Places
Gestió administrativa (CFGM) 10
Administració i Finances (CFGS) 10
Sistemes microinformàtics i xarxes (CFGM) 10
Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS) 10
Mecanització (CFGM) 10
Programació de la producció en fabricació mecànica (CFGS) 10
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFGM) 10
Mecatrònica Industrial (CFGS) 10
Nota

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Bonificacions i exempcions del preu públic

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Estaran exemptes de pagament les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills, les persones que posseeixen la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%, i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.


  Data d’actualització 20/02/2023