Atenció a la diversitat

“L’atenció als alumnes en un sistema inclusiu requereix una visió àmplia que consideri tots els vessants de l’alumne, que respecti les diferències, la singularitat de cadascú, els moment maduratius, la varietat d’estils en el processament de la informació i els ritmes d’aprenentatge.”

(Dep. d’Ensenyament, juny 2016)

És per això que el centre proposa mesures específiques i mesures extraordinàries per atendre tots els alumnes:

  • Plans Individualitzats per alumnes que presenten necessitats educatives especials o amb circumstàncies singulars
  • Programes de diversificació curricular, com l’Aula Oberta a 2n cicle d’ESO (3r i 4t d’ESO)
  • Participació en concursos i tallers més enllà de l’àmbit d’escola, per fomentar les vocacions científiques, artístiques, humanístiques i literàries