Pla de convivència

Pla de convivència

Per tal de desenvolupar i mantenir un clima de convivència positiu al nostre centre i, en conseqüència afavorir l’aprenentatge i el creixement personal, l’escola disposa de molts mecanismes com les activitats de les Tutories, el projecte HARA, les sortides i activitats culturals i les jornades de convivència.

A més a més, dins el pla de convivència hi destaquen: el projecte de Mediació entre iguals i les Normes d’Organització i Funcionament del centre.

La Mediació entre iguals

La mediació és un procés de gestió positiva dels conflictes que intenta que les dues parts enfrontades arribin, voluntàriament, a un acord amb l’ajuda d’una tercera part, els mediadors, i treballa aspectes com:

  • Actituds d’interès i de respecte
  • La comunicació basada en el diàleg i la capacitat d’escolta
  • Habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític
  • Capacitat de participació activa, de cooperació i de convivència pacífica
  • Responsabilitat social

L’equip de mediadors està format per alumnes que han rebut la formació adequada durant el curs anterior.

Normes de convivència

La nostra escola té unes Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). Dins de la Guia de l’alumne incloem totes les normes que caldria que tots treballéssim per complir-les i fer-les respectar, i així mostrar el nostre compromís amb la convivència i l’educació.

Documents