Qualitat

Qualitat

La Salle Manlleu, centre amb certificació ISO 9001

Aquesta distinció, obtinguda el 2010 i renovada periòdicament, es fonamenta en l’aplicació del mètode de millora continuada en el qual es basa la nostra Política de Qualitat, que es concreta en els següents aspectes:

  1. Satisfer les necessitats i expectatives d’acord a la missió del centre
  2. Definir una visió que es desplega a través de la redacció d’una estratègia i es concreta a través de la planificació d’uns objectius
  3. Construir una comunitat educativa amb equips humans competents i coneixedors de la Missió, Visió i Valors del centre
  4. Garantir la formació integral, humana, cristiana i acadèmica, millorant contínuament els seus processos i serveis
  5. Gestionar oportunament les no conformitats del servei educatiu d’acord amb el PEC
ISO 9001

L'abast de la Política de Qualitat afecta la prestació de serveis educatius per a l'ensenyament reglat en els nivells d'ESO, Batxillerat, Formació Professional (Cicles Formatius de Grau Mig i Superior) i la Formació en valors conforme a la Pedagogia LaSal·liana, però no a les entitats independents tals com AMPA, Cefortem...