Administració de sistemes informàtics en xarxa

Administració de sistemes informàtics en xarxa
— Perfil professional en Ciberseguretat

El títol de Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) està orientat a utilitzar, controlar, crear, assegurar i protegir processos informàtics de gestió, producció i distribució per a l'empresa, interpretant les directrius dels analistes, per tal d'instal·lar, configurar, provar i documentar el muntatge, la utilització i l'administració dels sistemes d'informació així com atendre les incidències i donar suport a l'usuari final. Segons la dimensió de l'empresa, hauràs d'assumir tasques d'analista, detectant necessitats dels usuaris, col·laborant en el disseny, realització i implantació dels sistemes a la xarxa informàtica de l'empresa.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores all centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Administració de sistemes informàtics en xarxa
Primer Curs
M01 - Implantació de sistemes operatius.
M02 - Gestió de bases de dades.
M03 - Programació bàsica.
M04 - Llenguatges de marques.
M12 - Formació i orientació laboral.
M13 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M16 - Ciberseguretat i Hacking ètic.
Segon Curs
M05 - Fonaments de maquinari
M06 - Administració de sistemes operatius.
M07 - Planificació i administració de xarxes.
M08 - Serveis de xarxa i Internet.
M09 - Implantació d'aplicacions web.
M10 - Administració de sistemes gestors de bases de dades.
M11 - Seguretat i alta disponibilitat.
M14 - Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa.
M17 - Seguretat en sistemes, xarxes i serveis.

M15 - Formació en centres de treball.
383 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics en la xarxa.
 — Perfil professional en Ciberseguretat.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sortides Acadèmiques

  • Estudis de Grau.
  • Altres Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Sortides Laborals

  • Administrador de xarxes, sistemes i bases de dades.
  • Professional liberal autònom (free-lance).
  • Instal·lador d'aplicacions en sistemes informàtics.
  • Responsable del manteniment informàtic d'una empresa.
  • Consultor i gestor de projectes en informatització d'empreses.
  • Tècnic en formació i de suport als usuaris finals.
  • Programador informàtic.