Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Aquesta titulació està orientada a donar solucions en la instal·lació, el muntatge i la reparació d'instal·lacions elèctriques de tot tipus. Els tècnics en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques estan capacitats per assolir els coneixements necessaris dels nous productes i sistemes elèctrics i automàtics, i, per tant, poden atendre les incidències derivades la creixent utilització de l'energia elèctrica en els àmbits domèstics, industrials i comercials.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Primer Curs
M01 - Automatismes industrials.
M03 - Instal·lacions de distribució.
M04 - Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
M06 - Instal·lacions solars fotovoltaiques.
M07 - Màquines elèctriques.
M08 - Electrònica.
M09 - Electrotècnia.
M10 - Formació i orientació laboral.
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora.
Segon Curs
M01 - Automatismes industrials.
M02 - Instal·lacions elèctriques interiors.
M05 - Instal·lacions domòtiques.
M12 - Anglès tècnic.
M13 - Síntesi.

M14 - Formació en centres de treball
383 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sortides Acadèmiques

 • Batxillerat.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).
 • Cicles Formatius de Grau Superior de la mateixa família i itinerari.
  A La Salle pots cursar Mecatrònica industrial (CFGS) quedant exempt del curs d'accés o de la prova equivalent.
 • També es pot accedir a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) d'altres famílies i itineraris mitjançant el Curs d'Accés a Grau Superior (CAS) o a través de la Prova d'accés a Grau Superior.

Sortides Laborals

 • Instal·lador de línies elèctriques.
 • Manteniment de centres de producció elèctrica.
 • Manteniment industrial.
 • Electricista general i industrial.
 • Instal·lador electricista d'edificis.
 • Muntador de quadres elèctrics.
 • Reparador d'electrodomèstics.
 • Instal·lador-muntador d'antenes, equips telefònics i d'interfonia.