Mecatrònica industrial

Mecatrònica industrial

El títol de Tècnic superior en Mecatrònica industrial (LOE) està orientat a configurar, optimitzar sistemes mecatrònics industrials i desenvolupar plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador. També s'aprofundeix en la planificació, la supervisió i/o posada en marxa del muntatge i el manteniment dels sistemes mecatrònics tot seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores al centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Programació de la producció en fabricació mecànica
Primer Curs
M02 - Sistemes hidràulics i pneumàtics.
M03 - Sistemes elèctrics i electrònics.
M04 - Elements de màquines.
M05 - Processos de fabricació.
M06 - Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
M11 - Formació i orientació laboral.
Segon Curs
M01 - Sistemes mecànics.
M07 - Configuració de sistemes mecatrònics.
M08 - Processos i gestió de manteniment i qualitat.
M09 - Integració de sistemes.
M10 - Simulació de sistemes mecatrònics.
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M13 - Projecte de mecatrònica industrial.

M14 - Formació en centres de treball.
383 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic en Mecatrònica industrial.
• Certificat en Autodesk®INVENTOR.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sabies que...

La Salle Manlleu - CeFORTEM som centre ATC (Autodesk Authoritzed Training Center). Amb la titulació superior en Mecatrònica industrial i/o Programació de la producció en fabricació mecànica expedim un Certificat en Autodesk®INVENTOR.

Autodesk

Sortides Acadèmiques

  • Estudis de Grau.
  • Altres Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Sortides Laborals

  • Muntatge de màquines i línies automàtiques de producció.
  • Departament de manteniment mecànic i / o elèctric.
  • Posada en marxa de màquines i línies automàtiques de producció.
  • Preparació i calibratge de màquines i equips de producció automàtica.
  • Optimització i millora de màquines i línies automàtiques de muntatge i producció.