Programació de la producció en fabricació mecànica

Programació de la producció en fabricació mecànica

El títol de Tècnic Superior en Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE) està orientat al desenvolupament de la representació gràfica en el disseny mecànic (CAD 2D i 3D), a la fabricació industrial (CNC, CAD/CAM), a l'electroerosió, a la fabricació amb màquina o eina convencional i al control dels processos de fabricació de peces mecàniques. Els Tècnics Superiors també dominen les tècniques i els mitjans d'automatització industrial; l'organització, la gestió i control de la producció; la metrologia i el control de qualitat.

Durada dels estudis

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores all centre de treball.

Horari

De dilluns a divendres de 17.00 a 22.00h.

Mòduls Professionals

Què estudiaràs?


Programació de la producció en fabricació mecànica
Primer Curs
M01 - Interpretació gràfica.
M02 - Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge.
M05 - Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
M06 - Programació de la producció.
M07 - Execució de processos de fabricació.
M10 - Verificació de productes.
M11 - Formació i orientació laboral.
Segon Curs
M03 - Mecanització per control numèric.
M04 - Fabricació assistida per ordinador.
M08 - Materials.
M09 - Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals.
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora.
M13 - Projecte de fabricació de productes mecànics.

M14 - Formació en centres de treball.
383 hores de Pràctiques a l'Empresa.

Titulació

• Tècnic en Mecanització.
• Certificat en Autodesk®INVENTOR.
• Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tècnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Sabies que...

La Salle Manlleu - CeFORTEM som centre ATC (Autodesk Authoritzed Training Center). Amb la titulació superior en Mecatrònica Industrial i/o Programació de la producció en fabricació mecànica expedim un Certificat en Autodesk®INVENTOR.

Autodesk

Sortides Acadèmiques

  • Estudis de Grau.
  • Altres Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Sortides Laborals

  • Tècnic en mecànica
  • Encarregat d’instal·lacions de processament de metalls.
  • Encarregat d’operadors de màquines per treballar metalls.
  • Encarregat de muntadors.
  • Programador de CNC.
  • Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
  • Programador de la producció.