Mediació entre iguals

La mediació és un procés de gestió positiva dels conflictes que intenta que les dues parts enfrontades arribin, voluntàriament, a un acord amb l’ajuda d’una tercera part, els mediadors, i treballa aspectes com actituds d’interès i de respecte, la comunicació basada en el diàleg i la capacitat d’escolta, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític, la capacitat de participació activa, de cooperació i de convivència pacífica i la responsabilitat social.

L’equip de mediadors està format per alumnes que han rebut la formació adequada durant el curs anterior.

    Formulari de sol·licitud de mediació entre iguals
    Part A (Nom i curs)
    Part B (Nom i curs)