Projectes innovadors

Projectes innovadors

Projecte FAIG a l’ESO

FAIG forma part dels programes del Projecte DESTI (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) que es porten a terme a les escoles de La Salle Catalunya a les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Cicles Formatius per desenvolupar el treball en equip i millorar les intel·ligències múltiples dels alumnes.

El projecte s’inicia amb una fase prèvia (fase Nutrients) on els alumnes se’ls ensenya el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar i Resultats) i les seves tècniques per resoldre problemes (Brainstorming, Six&Six, Graella de selecció, Ishikawa, DAFO, Mindmap...) juntament amb dinàmiques que milloren el treball en equip. Tot seguit, se’ls presenta una sèrie de continguts generals que contextualitzen els possibles problemes a resoldre (fase INPUT). Finalment, els alumnes elaboren un Projecte d’Investigació Cooperatiu (PIC) per tal de cercar una solució al problema, tot aplicant el mètode i les tècniques (fase OUPUT).

A tots els cursos de l’ESO el projecte segueix amb la mateixa estructura:

Projecte FAIG
1a fase: NUTRIENTS Tècniques de resolució de problemes
Tècniques de treball en equip
Dinàmiques de cohesió de grup
2a fase: INPUT Presentació dels continguts generals del tema a tractar
Formulació de problemes a resoldre
3a fase: OUTPUT Projectes d’investigació cooperatius (PIC)
Aplicació del mètode IDEAR seguint les tècniques
El FAIG a 1r i 2n d'ESO

A primer cicle es treballa quatre hores setmanals i els alumnes desenvolupen dos PICs al llarg del curs: un d’humanístic i un de científic.

  • A 1r d’ESO: Save the world & Congrés de Medi Ambient (PIC científic) i Viatge.cat (PIC humanístic)
  • A 2n d’ESO: Moving all the people moving (PIC científic) i Fou un temps de... (PIC humanístic)
El FAIG a 3r i 4t d'ESO

A segon cicle es treballa tres hores setmanals i els alumnes desenvolupen un PIC al llarg del curs.

  • A 3r d’ESO: Aprendre a emprendre (que treballa l’Emprenedoria, Empresa, Creativitat, Disseny, Màrqueting, Publicitat, Autoconeixement, Ocupabilitat i Organització d’esdeveniments)
  • A 4t d’ESO: Aprenentatge i Servei (l’aprenentatge a través de l’experiència i l’acció de servei a l’entorn més pròxim). Els alumnes tenen la possibilitat de treballar amb més de 25 entitats de Manlleu classificades en els diferents àmbits de l’ApS (Escolar, Medi ambient, Promoció de la Salut, Intercanvi generacional, Ajuda als altres, Solidaritat, Patrimoni cultural i Participació ciutadana)

FAIG té com a objectiu ensenyar els alumnes a pensar i utilitzar les seves habilitats. Els ajuda a preparar-se pel futur i els serveix per aprendre a gestionar la informació, la tecnologia, a ser innovadors i a ser competents en el treball cooperatiu.

Aprenentatge cooperatiu: Programa CA/AC a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

L’aprenentatge cooperatiu de La Salle Manlleu des del curs 2013-2014 s’emmarca en el Programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar (CA/AC) de la Universitat de Vic.

És un programa que serveix per aprendre a treballar en equips heterogenis a partir de l’assignació d’uns rols i l’aplicació d’unes estructures que afavoreixen l’aprenentatge i l’assoliment de competències molt valuoses per al món actual.

El projecte es desenvolupa en tres àmbits:

  • Àmbit A: es treballa la cohesió de grup classe
  • Àmbit B: es realitza un seguit d’estructures cooperatives per afavorir l’aprenentatge dels continguts a través del treball en equip
  • Àmbit C: es realitzen accions per ensenyar a treballar en equip

El programa CA/AC és una eina metodològica innovadora que s’aplica a totes les assignatures comunes de l’ESO.

Aprenentatge cooperatiu

Projecte d’interioritat HARA a ESO i Batxillerat

“Vivim en un món que avança a gran velocitat i amb molt de soroll. Els avenços tecnològics ens faciliten aspectes de la nostra vida, però en aquesta societat del lleure, descobrim que gairebé ningú no té temps… Aquestes circumstàncies i moltes més han provocat en la societat una necessitat d’aturar-se i veure què passa a l’interior de les situacions i de les persones.”

M. José Sánchez (La Salle Catalunya)

Projecte d'interioritat HARA

Des del curs 2012-2013 a La Salle Manlleu volem ajudar als alumnes a ser més reflexius, a llegir la realitat des d’una vessant més profunda i a ser capaços d’integrar el silenci en les seves vides.

El projecte d’interioritat HARA és la nostra eina per desenvolupar aquestes aptituds i actituds reflexives. El terme HARA prové del japonès i fa referència a un punt energètic considerat el centre vital per a la cultura oriental.

El principal objectiu del projecte és desenvolupar la coherència entre ment, cor i cos dels adolescents i joves de la nostra escola.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència.

Les sessions HARA estan integrades en les diferents àrees de coneixement i tutoria al llarg de cada trimestre dels diferents cursos.

Pedagogia 2.0

Des de diversos departaments i assignatures es realitza un treball fora de l’aula aplicant les noves tecnologies de la informació.

Blog del departament de llengües Paraules nostres
Blog d’Història i Ciències Socials de 4t d’ESO Sompangea
Blog de simulació i projecte empresarial de CFGS d’Administració i finances Fem rutllar el projecte
Bloc educatiu i col·laboratiu d'aplicacions web <codify>
Bloc educatiu i col·laboratiu d'ofimàtica offiswapp·¶
Canal de Youtube La Salle Manlleu Canal Youtube