Projectes innovadors

Projectes innovadors

Nou Context d'Aprenentatge (NCA)

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un model pedagògic-pastoral integral i integrador. En el NCA, a La Salle, hem actualitzat el model pedagògic aconseguint una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa que atorga ple sentit a l'educació de la persona abordant de forma integral les seves dimensions (emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual) al llarg de les diferents etapes del desenvolupament.
Nou Context d'Aprenentatge

L’NCA parteix dels cinc Principis Pedagògics que ajuden a fer créixer la persona i que ens acompanyen en la creació d’un món més just. Els principis pedagògics són les nostres guies, són allò que fonamenta i dona sentit al nostre projecte:

 • Interioritat: La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneix espiritualitat i personalitat.
 • Ment, cos i moviment: Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l'aula tradicional, potenciant la creativitat i l'aprenentatge.
 • Construcció del pensament: Una bona construcció del pensament ajuda les persones a ser agents de canvi positiu i protagonistes de la societat del demà.
 • Dimensió social: Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals.
 • Conducta i activitat autoregulada: Generar hàbits que ajuden els alumnes a prendre decisions de manera autònoma i a desenvolupar conductes que els facilitin l’adaptació a diferents situacions.
Principis pedagògics

En el NCA, cada curs d’ESO, està estructurat per donar resposta a una de les següents preguntes globalitzadores, segons el moment de desenvolupament en què es troben els nostres alumnes.

1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO
Com qui vull ser? Qui soc?
Qui som?
Claus per entendre el món Què puc fer pel món on visc?

Narratives i internarratives

Un dels aspectes més rellevants del NCA és la temporització dels moments d’aprenentatge. Es van intercalant períodes quinzenals anomenats Internarratives i Narratives:

  • Internarratives: es treballa, principalment, en l’àmbit seminari; cada assignatura desenvolupa el seu currículum de manera independent.
  • Narratives: es treballa en l’àmbit projecte; això significa que el contingut de les matèries gira entorn la temàtica d’aquest projecte quinzenal.
 • INTERNARRATIVES
  ÀMBIT SEMINARI
  Adquisició de continguts conceptuals i procedimentals.
  Cada matèria treballa de manera independent els continguts propis.
  NARRATIVES
  ÀMBIT PROJECTE
  Totes les matèries treballen el seu contingut relacionat amb la temàtica del projecte (context).
  Aquest treball interdisciplinari afavoreix un aprenentatge integral i integrat.

  Àmbits d’aprenentatge

  L’organització escolar de l’NCA es fonamenta en els àmbits d’aprenentatge que a l’aula es concreten en cinc moments d’aprenentatge:

  Àmbits d'aprenentatge

  Projecte FAIG a l’ESO

  FAIG forma part dels programes del Projecte DESTI (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) que es porten a terme a les escoles de La Salle Catalunya a les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Cicles Formatius per desenvolupar el treball en equip i millorar les intel·ligències múltiples dels alumnes.

  El projecte s’inicia amb una fase prèvia (fase Nutrients) on els alumnes se’ls ensenya el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar i Resultats) i les seves tècniques per resoldre problemes (Brainstorming, Six&Six, Graella de selecció, Ishikawa, DAFO, Mindmap...) juntament amb dinàmiques que milloren el treball en equip. Tot seguit, se’ls presenta una sèrie de continguts generals que contextualitzen els possibles problemes a resoldre (fase INPUT). Finalment, els alumnes elaboren un Projecte d’Investigació Cooperatiu (PIC) per tal de cercar una solució al problema, tot aplicant el mètode i les tècniques (fase OUPUT).

  A l’ESO el projecte segueix amb la mateixa estructura:

  Projecte FAIG
  1a fase: NUTRIENTS Tècniques de resolució de problemes
  Tècniques de treball en equip
  Dinàmiques de cohesió de grup
  2a fase: INPUT Presentació dels continguts generals del tema a tractar
  Formulació de problemes a resoldre
  3a fase: OUTPUT Projectes d’investigació cooperatius (PIC)
  Aplicació del mètode IDEAR seguint les tècniques
  El FAIG a 3r i 4t d'ESO

  A segon cicle es treballa tres hores setmanals i els alumnes desenvolupen un PIC al llarg del curs.

  • A 3r d’ESO: Aprendre a emprendre (que treballa l’Emprenedoria, Empresa, Creativitat, Disseny, Màrqueting, Publicitat, Autoconeixement, Ocupabilitat i Organització d’esdeveniments)
  • A 4t d’ESO: Aprenentatge i Servei (l’aprenentatge a través de l’experiència i l’acció de servei a l’entorn més pròxim). Els alumnes tenen la possibilitat de treballar amb més de 25 entitats de Manlleu classificades en els diferents àmbits de l’ApS (Escolar, Medi ambient, Promoció de la Salut, Intercanvi generacional, Ajuda als altres, Solidaritat, Patrimoni cultural i Participació ciutadana)

  FAIG té com a objectiu ensenyar els alumnes a pensar i utilitzar les seves habilitats. Els ajuda a preparar-se pel futur i els serveix per aprendre a gestionar la informació, la tecnologia, a ser innovadors i a ser competents en el treball cooperatiu.

  Aprenentatge cooperatiu Programa CA/AC

  L’aprenentatge cooperatiu de La Salle Manlleu des del curs 2013-2014 s’emmarca en el Programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar (CA/AC) de la Universitat de Vic.

  És un programa que serveix per aprendre a treballar en equips heterogenis a partir de l’assignació d’uns rols i l’aplicació d’unes estructures que afavoreixen l’aprenentatge i l’assoliment de competències molt valuoses per al món actual.

  Aprenentatge cooperatiu

  El projecte es desenvolupa en tres àmbits:

  • Àmbit A: es treballa la cohesió de grup classe.
  • Àmbit B: es realitza un seguit d’estructures cooperatives per afavorir l’aprenentatge dels continguts a través del treball en equip.
  • Àmbit C: es realitzen accions per ensenyar a treballar en equip.

  El programa CA/AC és una eina metodològica innovadora que s’aplica a totes les assignatures comunes de l’ESO.

  Projecte d’interioritat HARA

  “Vivim en un món que avança a gran velocitat i amb molt de soroll. Els avenços tecnològics ens faciliten aspectes de la nostra vida, però en aquesta societat del lleure, descobrim que gairebé ningú té temps… Aquestes circumstàncies i moltes més han provocat en la societat una necessitat d’aturar-se i veure què passa a l’interior de les situacions i de les persones.”

  M. José Sánchez (La Salle Catalunya)
  Projecte d'interioritat HARA

  Des del curs 2012-2013 a La Salle Manlleu volem ajudar als alumnes a ser més reflexius, a llegir la realitat des d’un vessant més profund i a ser capaços d’integrar el silenci en les seves vides.

  El projecte d’interioritat HARA és la nostra eina per desenvolupar aquestes aptituds i actituds reflexives. El terme HARA prové del japonès i fa referència a un punt energètic, considerat el centre vital per a la cultura oriental.

  El principal objectiu del projecte és desenvolupar la coherència entre ment, cor i cos dels adolescents i joves de la nostra escola. Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència.

  Les sessions HARA estan integrades en les diferents àrees de coneixement i tutoria al llarg de cada trimestre dels diferents cursos.