Projectes innovadors

Projectes innovadors

Projecte FAIG

FAIG forma part dels programes del Projecte DESTI (Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències) que es porten a terme a les escoles de La Salle Catalunya a les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Cicles Formatius per desenvolupar el treball en equip i millorar les intel·ligències múltiples dels alumnes.

Projecte FAIG

El projecte s’inicia amb una fase prèvia (fase Nutrients) on els alumnes se’ls ensenya el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar i Resultats) i les seves tècniques per resoldre problemes (Brainstorming, Six&Six, Graella de selecció, Ishikawa, DAFO, Mindmap,...) juntament amb dinàmiques que milloren el treball en equip. Tot seguit, se’ls presenta una sèrie de continguts generals que contextualitzen els possibles problemes a resoldre (fase INPUT). Finalment, els alumnes elaboren un Projecte d’Investigació Cooperatiu (PIC) per tal de cercar una solució al problema, tot aplicant el mètode i les tècniques (fase OUPUT).

A tots els cursos de l’ESO el projecte segueix amb la mateixa estructura:

1a Fase nutrients
 • Tècniques de resolució de problemes
 • Tècniques de treball en equip
 • Dinàmiques de cohesió de grup
2a Fase input
 • Presentació dels continguts generals del tema a tractar
 • Formulació de problemes a resoldre
3a Fase output
 • Projectes d’investigació cooperatius (PIC)
 • Aplicació del mètode IDEAR seguint les tècniques

A 1r i 2n d’ESO es treballa quatre hores setmanals i els alumnes desenvolupen dos PICs al llarg del curs: un d’humanístic i un de científic.

 • A 1r d’ESO el PIC HUMANÍSTIC “L’art de crear” té com a objectiu desenvolupar la creativitat dels alumnes. El PIC CIENTÍFIC “Save the World” treballa temes de medi ambient a partir de la metodologia de la gamificació. Aquests projectes es treballen amb els alumnes de La Salle Manresa.
 • A 2n d’ESO el PIC CIENTÍFIC “Repte STEAM” treballa la robòtica amb el repte científic de la First Lego League. El PIC HUMANÍSTIC “A través de les ones” desenvolupa la capacitat comunicativa dels nostres alumnes amb l'elaboració d'un programa magazine de ràdio a la nostra emissora Ona Salle 18 80.
Projecte FAIG 1r ESO: l'Art de crear
Projecte FAIG 2n ESO: A través de les ones

A 3r i 4t d’ESO es treballa tres hores setmanals i els alumnes desenvolupen un PIC al llarg del curs.

Projecte FAIG 3r ESO: Eduemprèn
 • En el projecte de 3r d’ESO “Aprendre a Emprendre” els alumnes han de desenvolupar un projecte d'emprenedoria social. Aquest projecte es treballa en el marc de l’EduEmprèn un programa promogut per La Salle Catalunya i La Salle Campus amb la col·laboració de La Salle Technova, el Parc d'Innovació de La Salle. El programa EduEmprèn pretén estimular les habilitats emprenedores dels joves i reforçar amb accions reals els valors que ens identifiquen.
Projecte FAIG-APS 4t ESO
 • A 4t d’ESO: Aprenentatge i Servei (l’aprenentatge a través de l’experiència i l’acció de servei a l’entorn més pròxim). Els alumnes tenen la possibilitat de treballar amb més de 25 entitats de Manlleu classificades en els diferents àmbits de l’ApS (Escolar, Medi ambient, Promoció de la Salut, Intercanvi generacional, Ajuda als altres, Solidaritat, Patrimoni cultural i Participació ciutadana).

FAIG té com a objectiu ensenyar els alumnes a pensar i utilitzar les seves habilitats. Els ajuda a preparar-se pel futur i els serveix per aprendre a gestionar la informació, la tecnologia, a ser innovadors i a ser competents en el treball cooperatiu.

Aprenentatge cooperatiu Programa CA/AC

L’aprenentatge cooperatiu de La Salle Manlleu des del curs 2013-2014 s’emmarca en el Programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar (CA/AC) de la Universitat de Vic.

És un programa que serveix per aprendre a treballar en equips heterogenis a partir de l’assignació d’uns rols i l’aplicació d’unes estructures que afavoreixen l’aprenentatge i l’assoliment de competències molt valuoses per al món actual.

Aprenentatge cooperatiu

El projecte es desenvolupa en tres àmbits:

 • Àmbit A: es treballa la cohesió de grup classe.
 • Àmbit B: es realitza un seguit d’estructures cooperatives per afavorir l’aprenentatge dels continguts a través del treball en equip.
 • Àmbit C: es realitzen accions per ensenyar a treballar en equip.

El programa CA/AC és una eina metodològica innovadora que s’aplica a totes les assignatures comunes de l’ESO.

Projecte d’interioritat HARA

“Vivim en un món que avança a gran velocitat i amb molt de soroll. Els avenços tecnològics ens faciliten aspectes de la nostra vida, però en aquesta societat del lleure, descobrim que gairebé ningú té temps… Aquestes circumstàncies i moltes més han provocat en la societat una necessitat d’aturar-se i veure què passa a l’interior de les situacions i de les persones.”

M. José Sánchez (La Salle Catalunya)
Projecte d'interioritat HARA

Des del curs 2012-2013 a La Salle Manlleu volem ajudar als alumnes a ser més reflexius, a llegir la realitat des d’un vessant més profund i a ser capaços d’integrar el silenci en les seves vides.

El projecte d’interioritat HARA és la nostra eina per desenvolupar aquestes aptituds i actituds reflexives. El terme HARA prové del japonès i fa referència a un punt energètic, considerat el centre vital per a la cultura oriental.

El principal objectiu del projecte és desenvolupar la coherència entre ment, cor i cos dels adolescents i joves de la nostra escola. Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència.

Les sessions HARA estan integrades en les diferents àrees de coneixement i tutoria al llarg de cada trimestre dels diferents cursos.